Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи

Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) са част от инвестиционен проект C1.I1 „STEM центрове и иновации в образованието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. 

Националната STEM програма “Изграждане на училищна STEM среда” стартира през април 2023 г. и всяко българско държавно училище има за задача да представи концепция за изграждане (или надграждане) на своя STEM център, за да получи за изпълнението ѝ определено финансиране спрямо броя ученици и други критерии. Като част националната програма се предоставя финансиране и за ВОСКС. Основните насоки за кандидатстване са публикувани от МОН тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c084345b-4c42-4f40-b32d-ce4c5331fb4f 

Основна цел на финансирането е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

Какво са ВОСКС?

Чрез високотехнологичните оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) всяко училище в страната може да оборудва една или повече класни стаи, чрез които да се гарантира ефикасен, неограничен и равен достъп до модерно и дигитално образователно съдържание за ученици и учители. Чрез ВОСКС намаляват средствата за изграждане и поддръжка на локални инфраструктури, може да се работи от всяко място по всяко време. Работата в облака със специалните устройства за учене Chromebook осигурява персонални профили за всички участници в образователния процес, чрез които те имат достъп до всички ресурси и обучения, а обучителите могат да проследяват резултатите и да прилагат персонализирано обучение.

Прилагането на STEM уроци във ВОСКС развиват у учениците:

  • Дигитална и функционална грамотност
  • Комуникационни умения
  • Творческо мислене
  • Критично мислене
  • Работа в екип
  • Активна роля и изобретателност в процеса на учене

“За изграждане на ВОСКС следва закупуване и монтаж на технологично оборудване и на дълготрайни нематериални активи (софтуерни продукти), в това число интерактивни дисплеи, презентационна, видеозаписна и звукозаписна техника, микрокомпютри и др., чрез които да се гарантира ефикасен, неограничен и равен достъп до модерно и дигитално образователно съдържание. ВОСКС могат да бъдат разположени както в рамките на STEM центъра, така и извън него в други подходящи учебни помещения на училището по преценка на кандидата.” – пише Министерството на образованието и науката в насоките за разработване на Концепция за STEM среда. 

Какво е необходимо за изграждане на ВОСКС?

Училищата разполагат със средства за закупуване на хардуер и софтуер. Разходите за софтуер за ВОСКС може да бъде до 10% от планираните средства. Разпределението на средствата е следното:

Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)
Категории училища, според  средноаритм. бр. ученици за учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г. Макс. размер на средствата за ВОСКС с ДДС (в лв.)
до 50 10,000
от 51 до 200 30,000
от 201 до 400 50,000
от 401 до 1000 60,000
1001+ 80,000

 

Спрямо размера на средствата, всяко училище трябва да оборудва и определен минимален брой класни стаи.

Като минимална база оборудване за изграждане на ВОСКС са:

  • Интерактивен дисплей с компютърен модул и вградена точка за достъп;
  • Широкоъгълна камера и микрофон (ако не са интегрирани в интерактивния дисплей);
  • Преносим компютър.

Всяко училище може да избере най-оптималния модел устройство спрямо индивидуалните си нужди. 

Какво е подходящо за нашата класна стая?

Възможностите за STEM обучение, достъпни за българските учители, са все по-разнообразни. Важно е всеки училищен екип да стъпи първо на квалификация на педагозите и формирането на екип, който да управлява дигиталното образование в училище.

Когато се идентифицират индивидуалните нужди на учители, ученици и образователни организации и се придобият необходимите знания и умения, училищният екип ще придобие по-добро разбиране за технологиите и практическото им приложение в създаването на STEM проектите. STEM предметите могат да си взаимодействат и чрез интердисциплинарни проекти и учителите, и учениците да работят в екип и да споделят ценен опит. Стъпвайки върху тези основи, технологиите влизат в ролята на естествен партньор на учителя и ученика в работата, вместо да са статичен източник на информация. 

Редица дистрибутори на българския пазар предлагат оборудване. За предпочитане е изборът на устройства, които вече са широко използвани в образованието, като например Chromebook устройствата – едни от най-популярните устройства за учене в държави като Холандия, Швеция, САЩ и други. Chromebook разполага с операционната система Chrome OS, която предоставя допълнителни образователни ползи – сигурност, безопасно сърфиране, управление от разстояние, заключване на устройството в режим за правене на тестове, ограничен достъп до приложения и много други. 

Основен дистрибутор на облачни услуги и Chromebook в България е Център за творческо обучение (ЦТО). Chromebook може да съчетае функционалностите на лаптоп и таблет, като дава възможност за колаборация между ученици и учители от разстояние и в клас. ЦТО предлага и пълен пакет с всички нужни устройства за качествено дигитално образование. 

Що се отнася до интерактивните екрани, е важно да се обърне внимание на физическата позиция в пространството и гъвкавостта, интеграцията с облачни технологии, възможността за работа на повече ученици едновременно, интуитивното използване с възможно най-малко препятствия, свързването с интернет, звукът и други. Устройствата Samsung Flip Pro например предлагат редица възможности като обръщане на екрана във вертикална позиция (на 55-инчовия модел), рисуване с безкрайна палитра от цветове, работа до 20 човека едновременно, споделяне на екран и много други. Устройствата могат да се свържат и с Acer Chromebox, който дава достъп до операционната система Chrome OS и добавя и още образователни ползи. 

Къде можем да намерим повече информация?

Център за творческо обучение предлага консултация за всеки училищен екип за идентифициране на нуждите и оптималните модели устройства за ВОСКС. ЦТО разполага с богато портфолио от продукти и STEM технологии, създадени с образователни цели. Оборудването включва доставка и монтаж. Екипът на Центъра поставя най-голям акцент върху квалификацията на екипа за качествено използване на устройствата в класната стая и предлага и редица обучения за изпълнението на образователните цели чрез дигитални инструменти.

Разгледайте предложението за цялостно и оптимално оборудване за ВОСКС от Център за творческо обучение тук: https://cct.bg/vosks/ 

стем, стем обучение, стем уроци, стем програма, стем предмети,  стем технологии, стем проекти, стем технологии

LEAVE A REPLY