Поставяйки в центъра на образователния процес детето и развитието на неговите таланти и умения, Община Габрово въвежда във всички детски градини иновативния метод на обучение – Учене чрез правене / чрез игра. На всяка една база от детските градини общината предоставя комплекти на Лего за образование/ LEGO® Education, а педагогическият персонал ще получи подкрепа от Център за творческо обучение, които партнират в това начинание.

Обучението е изцяло практически-ориентирано и насърчава учителите непрекъснато да променят гледната си точка – тази на учителя и тази на детето. Знанията и уменията у обучаемите се изграждат чрез ролеви игри, конструиране, драматизации, екипна работа, споделяне на идеи и много рефлективни упражнения. Обучение по този метод дава насоки на учителите в разработването на учебни проекти, уроци, задания и ситуации, които са предизвикателни и занимателни за децата, и които развиват тяхната функционална грамотност и социално-емоционални компетентности.

За да подпомогне този процес и да се повиши качеството на предучилищното образование чрез създаване на привлекателна образователна среда, в която детето активно да участва и пълноценно да реализира своите възможности се включват и комплектите на LEGO® Education. Направено по начин, който да стимулира естественото любопитство децата бързо започват да усвояват новия метод на учене чрез игра. Решенията на LEGO Education подпомагат формирането на компетентности в различни области на развитие. Те са подходящи за провеждане на проектно-базирано обучение и изграждане на интердисциплинарни връзки, както в задължителната, така и в допълнителните форми на обучение.

LEGO® Education е портфолио от образователни решения за всички етапи на образование – от детската градина до гимназията. Те са специално разработени в партньорство с педагогически и развитийни специалисти и се използват в много държави по света; в България – от края на 2019 г., когато Център за творческо обучение става официален партньор на LEGO® Education за страната

Източник: gabrovo.bg

LEAVE A REPLY