Снимка: Pau Barrena

В началото на 2020 година стартира работата по проекта “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата”, който има за цел да подкрепи гражданското образование и да насърчи формирането на положителни ценности у младите хора чрез въвеждане на методи от неформалното учене в традиционната класна стая. Проектът се реализира от партньори от Италия, Франция, Белгия, Испания, Румъния и България с финансиране от ЕК по програма Еразъм+. Партньорите използват за проекта абревиатурата RAINBOW (дъга) – акроним от заглавието му на английски език. 

Една от първите дейности, реализирани в началната фаза на проекта RAINBOW беше проучване сред учители и ученици за гражданското образование и мястото на социалните медии за формирането на социални компетентности. Тази статия синтезира някои заключения от проучването и поставя интересни въпроси относно обхвата на гражданското образование в България.

Резултатите от проучването показват, че най-малко включени в гражданското образование в българското училище са темите: 

  • Политически живот; 
  • Изобличаване на съдържание, съдържащо език на омразата;
  • Активно дигитално гражданство;
  • Фалшиви новини. 

Голяма част от анкетираните учители смятат, че обучението по гражданско образование у нас е достатъчно или сравнително достатъчно (около 70%). Като силни страни те посочват наличието на качествени обучителни материали и добре подготвени учители, както и че обхватът на гражданското образование в учебния цикъл се разширява през последните години. Интересен е фактът, че дистанционното обучение в условията на Covid-19 е посочено като положителен фактор за гражданското образование у нас. 

Основните препоръки за подобрение са свързани с това гражданското образование в училище да има по-практически характер, с реални примери от ежедневието, теми и казуси, с които учениците ще се сблъскат в живота. В това отношение, мненията на учители и ученици съвпадат напълно. В допълнение, някои учители смятат, че трябва да имат по-голяма свобода в избора на теми, за да могат да откликват на събития и проблеми, в момента, в който те са актуални за обществото и за техните ученици.

Други интересни факти, които анализа показва: 

  • Учителите в България използват предимно Messenger и Facebook като канали за комуникация със своите ученици и YouTube като източник на съдържание за своята професионална дейност; 
  • 90% от анкетираните учители смятат, че гражданското образование може да повлияе положително за намаляване на речта на омразата частично или напълно;
  • 58% от учителите са на мнение, че социалните мрежи помагат за разпространение на фалшиви новини и насърчават езика на омразата чрез своята анонимност, възможност за незабавно коментиране и споделяне, и заради огромния брой потребители.

Въпреки горните данни, голяма част от учителите не смятат, че повишената медийна грамотност на учениците би ограничила разпространението на фалшиви новини и речта на омразата. Едва 12% от анкетираните са на мнение, че това ще доведе до положителен резултат в борбата с тези две негативни явления. 

По отношение на методическа подкрепа, учителите посочват като най-голяма потребността да могат да работят със специалисти, които да се включат със своето експертно мнение при разработването и представянето пред учениците на дадена тема или казус. Близо 75% от учителите заявяват, че това напълно или частично би им помогнало в преподаването на теми от гражданското образование. 

Над 70% от анкетираните ученици смятат, че има остра нужда от обучение по гражданско образование и социални компетентности, докато едва 2,6% посочват, че нямат нужда от такова. Въпреки че влиянието на приятелите е много важно за юношите, само около една трета от анкетираните признават, че техните приятели са фактор за повишаване на чувствителността им към социални и граждански проблеми.

Учениците активно ползват социалните мрежи, като повечето отделят за това между 2 и 3 часа на ден. Популярна сред младите хора социална медия е Инстаграм – почти 75% от участниците в анкетата споделят че го ползват много често. За разлика от тях, едва 5,7% от учителите са активни в тази платформа, а над 76% не са я ползвали никога. 

Според учениците, участвали в проучването, основните причини за проява на дискриминация са предубежденията и незаинтересоваността на хората. Едва 10% от тях споделят, че са били жертви на дискриминация периодично, а само около 1% – всеки ден. 

Изразяването на мнение не е лошо нещо, но не го подкрепям когато е изразено грешно, грубо и неуважително .Била съм свидетел на много грозни неща – думи, изрази и снимки. Мнението е нещо което всеки притежава, но трябва да уважаваме хората и техните решения.” (момиче на 14 години)

Над 75% от учениците са били свидетели на агресия и език на омразата в онлайн пространството. Над 21% са били жертви на такъв тип държание. Това показва промяна на мястото, на което се случва тормоза. Все пак младежите отбелязват, че тенденцията е двустранна – наред с нападки и обиди, социалните медии също така дават среда за публикации в подкрепа на хората с различен цвят на кожата, религиозни убеждения, сексуална ориентация. 

Прави впечатление, че голяма част от учениците (над 85%) споделят, че са коментирали или споделили съдържание с насилие в социалните мрежи, когато са попадали на него. И все пак, над 83% показват активна позиция срещу подобен тип съдържание, докладват го до администратор/модератор, учител или дори до отговорните институции. 

Предстои публикуване на пълния доклад с анализа на проучването сред българските учители и ученици. В него ще намерите цялата информация относно цитираните по-горе данни, както и други интересни подробности. Проучването беше направено през месеците май и юни т.г. В него се включиха 51 учители и 192 ученици на възраст 14 – 18 години от България.

Данните от българската анкета ще бъдат обобщени в Европейски доклад с резултатите от проучването в другите страни-партньори в проекта RAINBOW. В края на 2020 г. резюме на този доклад ще бъде разпространено от Център за творческо обучение, който реализира проектните дейности в България.

За повече информация за проекта RAINBOW следете неговия сайт: www.rainboweurope.eu/ 

Партньори в проекта:

Center for creative training – Bulgaria

Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo – Italy

La Ligue de L’Enseignement – France

University of Valahia in Targoviste (UVT) – Romania

Associació per a la creació d’estudis i projectes socials (CEPS Projectes Socials) – Spain

Catholic Education Flanders – Belgium

National Centre for Salesian Works – Vocational Education and Training Centres (CNOS-FAP) – Italy

 

LEAVE A REPLY