Това е последната статия от поредицата, в която разглеждаме в детайл готовите уроци за STEM и проектно базирано обучение на Intel®. Програмата „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) предлага уроци за трите образователни етапа: 

➜ 6 урока за начален етап: https://classroomtech.bg/skills-for-innovation-elementary-school/
➜ 6 урока за прогимназиален етап: https://classroomtech.bg/skills-for-innovation-middle-school/
➜ И още 9 урока за гимназиален етап, подробности за които ще разгледаме по-долу.

Готовите уроци на Intel®, общо 21 на брой, са преведени и адаптирани за българската образователна система.

Експертен екип от български учители се погрижиха за достъпността на уроците и по-лесното им прилагане в учебния час. Файловете, подпомагащи учителя при преподаването, в комбинация с обученията, които се провеждат преди стартирането на програмата, дават увереност на учителите в преподаването и превръщането им в ментори на учениците.

Как да започнем с обучението по програмата „Умения за иновации“ стъпка по стъпка – прочетете във въвеждащата статия.

Всеки готов урок включва пакет от ресурси: материали и насоки за учителя (стъпка по стъпка); материали и работни файлове за учениците; форма за оценка и/или обратна връзка; готова презентация; насоки за адаптация.

Прилагане на урок

Уроците са интердисциплинарни и позволяват работа в екип както на учениците, така и на учителите. Уроците си имат водещ учебен предмет и други, по които е подходящо да се приложи. Елементи от уроците могат да се приложат на практика по всеки предмет след допълнителна адаптация и да се използват като основа и вдъхновение за нов подход в преподаването. 

Готови уроци за ученици от гимназиален етап

Ето и 9-те урока от програмата „Умения за иновации“, подходящи за гимназиален етап на образование, в детайл:

Здравословно хранене за всички

Здравословната диета е от ключово значение за воденето на здравословен начин на живот. Тази дейност ще помогне на учащите да анализират въздействието на храненето и недохранването върху здравето на хората. Учениците ще използват статистически анализ, за да идентифицират причините, които пречат на достъпа до добро хранене. 

В края на урока учениците:
ще могат да обяснят как храненето – правилно и неправилно, влияят на здравословното състояние на хората и на обществото;
ще използват статистически анализ, за да оценят причините, ограничаващи достъпа до добро хранене.

Очаквани резултати: Използване на Python и Google Colab, за генериране на информация за неправилното хранене на част от населението. Анализ и оценка на информацията с помощта на статистическия анализ.

Практическо приложение: Компютърно генерираният статистически анализ може да помогне да се очертаят по-целенасочени подходи за справяне с здравните и социалните проблеми чрез идентифициране на нуждите на специфични части от населението.

Най-съвместим с:
✔️ Физика и астрономия 8. клас
✔️ Физика и астрономия, ПП 9. клас
✔️ Математика 10. клас
✔️ Биология и здравно образование, ПП 11. клас
✔️ Час на класа от 5. до 12. клас включително

Математика на пандемиите

Пандемиите могат да променят живота на хората по света. Какво знаем за това какво причинява пандемии и как да ги прекратим? Тази дейност ще помогне на учениците да оценят тежестта на инфекциозните заболявания и да очертаят как големите пандемии са засегнали човечеството. В края учениците ще разберат как можем да използваме визуализация на данни, за да изобразим разпространението на инфекциозни болести.

В края на урока учениците:
ще оценят мащабността на инфекциозните болести и ще научат как най-големите пандемии са повлияли на човечеството;
ще разпознават и изчисляват аритметични и геометрични прогресии;
ще използват Google Sheets и GIS за визуализация на данни;
ще използват знанията си по математика, за да създадат модели, по които се разпространяват инфекциозните болести.

Очаквани резултати: Намиране формулата на аритметична и геометрична прогресия. Анализ на данни за епидемии чрез визуализация в Google Sheets. Дефиниране на проблеми, които комбинират потребностите и размислите на потребителите.

Практическо приложение: Можем да използваме визуализация на данни, за да моделираме и прогнозираме как ще се разпространи една пандемия.

Най-съвместим с:
✔️ Биология и здравно образование 9. клас
✔️ Биология и здравно образование, ПП 11. клас
✔️ Информационни технологии 7. и 11. клас
✔️ Математика 10. клас 

Пластмасата е навсякъде

Какво се случва с цялата пластмаса, която използваме и изхвърляме ежедневно? Тази дейност изследва какво представлява микропластмасата и как тя е вредна за околната среда. Учащите ще придобият представа за проблема с микропластмасата и ще проучат възможните решения. По време на урока учениците ще създадат инструмент за компютърно зрение, който може да измери броя на обектите в изображение, взето от географски проби. 

В края на урока учениците:
ще разберат проблема с микропластмасите и ще предложат решения;
ще използват Python и Google Colab,  за да създадат инструмент с компютърно зрение, който да брои предмети в изображение на различни проби.

Очаквани резултати: Създаване  и тестване на брояч на предмети, който да се използва при географски проби. Анализ на потенциалните проблеми и решения при работата с брояч с компютърно зрение по време на теренно проучване за микропластмасите.  

Практическо приложение: Компютърното зрение може да се използва, за да подпомогне изследователите в броенето на големи количества предмети в една географска проба. 

Най-съвместим с:
✔️ География и икономика 8. клас
✔️ География и икономика, ПП 11. клас
✔️ Информатика 8. клас
✔️ Химия и опазване на околната среда 10. клас
✔️ Химия и опазване на околната среда, ПП 12. клас
✔️ Биология и здравно образование, ПП 12. клас 

Фалшиви новини ли? 

Ежедневно сме бомбардирани с информация от социални медии, вестници, телевизионни новини и всякакви онлайн източници. Когато погледнем днешното информационно преливане в интернет, става трудно да филтрираме фактите от измислицата. Тази дейност ще научи учениците да използват технологията за разследване на фалшиви новини и ще покаже значението на оценката на текстове и документи в историята.

В края на урока учениците ще:
могат да изследват фалшиви новини и умишлени онлайн заблуди;
придобият познания за кодирането с Python, за да могат да се справят с проекти по науки за данните;
разберат колко е важна оценката на текстовете и документите в историята. 

Очаквани резултати: Използване на Google Colab за изучаване на основите на обработката на естествените езици (ОЕЕ). Оценка на текст по отношение на достоверността и точността му с помощта на ОЕЕ.

Практическо приложение: Поради заливането с информация в Интернет става все по-трудно да разпознаваме фактите от измислицата. Обработката на естествените езици ни дават възможност да отсеем истината от лъжата. 

Най-съвместим с:
✔️ Български език 7. клас
✔️ Информатика 8. клас
✔️ История и цивилизация 9. клас 

Езикът на популизма

Защо популистката реторика сред политиците се удвои през последните 20 години? В тази дейност учениците ще изследват характеристиките на езика, използван от популистките политици, и ще придобият по-добро разбиране за възхода на този подход. Учениците ще постигнат това като оценят езика, използван в речите, чрез статистически анализ. В края на дейността те ще развият основни умения за лингвистичен анализ.

В края на урока учениците:
➜ ще могат да анализират популизма и характеристиките на езика, използван от  политиците популисти;
➜ с помощта на Python и Google Colab да анализират честотното разпределение на дължината на думите и изреченията в политическата реч.

Очаквани резултати: „Разглобяване” на сложен проблем на по-малки и по-лесни за решаване части. Описание на характеристиките на текст чрез Python, Google Colab и статистически анализ.

Практическо приложение: Лингвистичният анализ може да помогне да се разберат причините за възхода на популизма.

Най-съвместим с:
✔️ История и цивилизация 9. клас
✔️ Информационни технологии 9. клас 

Микроконтролер робот

Роботите са неразделна част от много индустрии и бързо се превръщат в част от нашето ежедневие. В тази дейност учениците ще изградят робот за почистване и ще участват в предизвикателство – те ще интегрират сензори и функции на електронни части в роботиката и ще планират алгоритъм, който роботът да следва. В края на тази дейност учениците ще развият по-задълбочени познания за роботиката и нейните приложения в обществото.

В края на урока учениците ще могат да:
използват Arduino като основа за създаване на роботи от нулата;
➜ интегрират сензори и функции в различни електронни части на роботи;
➜ планират алгоритъм, който роботът им да следва.

Очаквани резултати: Конструиране на модел на прост Arduino робот, който има същите  функции като робот, използван в ежедневието. Създаване на робот, който може да извършва няколко задачи в рамките на даден период.

Практическо приложение: Инженерите разработват роботи, за да автоматизират своите процеси.

Подходящо след адаптация с:
✔️ Математика 6. клас
✔️ Информатика 8. клас
✔️ Информационни технологии 10. клас
✔️ Физика и астрономия, ПП 11. клас

3D Симулация на огън

Добавете малко повече искра към вашето изследване на термодинамиката с тази дейност, която изследва стойността на 3D симулациите при изучаване на поведението на огъня при пожар. Учениците ще демонстрират концепцията за промяна на енергията и ще научат как софтуерът за 3D моделиране може да се използва за извършване на тестове, без да се излагат на физически рискове.

В края на урока учениците:
ще разберат понятието “енергийна трансформация”;
➜ ще използват софтуер за 3D моделиране, за да създадат триизмерен модел на огън;
➜ ще модифицират триизмерния огън и неговите физични параметри.

Очаквани резултати: Осмисляне на понятията “ендотермична” и “екзотермична” реакция. Създаване на симулации с помощта на софтуер за 3D моделиране. Оценка на използването на 3D симулации в реални ситуации.

Практическо приложение: Употребата на софтуер за 3D моделиране може да ни помогне да правим опити с триизмерни модели като огън например, без да се излагаме на риск от нараняване. 

Най-съвместим с:
✔️ Химия и опазване на околната среда 10. клас 

Подходящ след допълнителна адаптация:
✔️ Информационни технологии 7. клас
✔️ Химия и опазване на околната среда, ПП 11. клас
✔️ Физика 10. клас 

Как да разпознаем кибертормоза? 

Кибертормозът е съществен проблем, пред който са изправени младите хора по цял свят. Тази практическа дейност ще помогне на учениците да разпознаят кибертормоза и неговите причини, въздействия и решения. Освен съпричастност към жертвите на кибертормоз, учениците ще придобият базови умения в обработката на естествен език и как той може да се използва за обработка на големи количества текст, за да се разбере, открие и спре кибертормозът.

В края на урока учениците ще:
разпознават кибертормоза и причините и ефектите му, както и начините за  справяне с него;
➜ развият умения за обработка на естествени езици, като използват Python и Google Colab.

Очаквани резултати: Съчувствие към жертвите на кибертормоза. Създаване на облаци от думи с Python и Google Colab. Придобиване на представа за същността на текстове с кибертормоз чрез използването на облаци от думи.

Практическо приложение: Можем да използваме ОЕЕ, за да обработваме текстове с голям обем, които могат да ни помогнат да разпознаем и да спрем кибертормоза.

Най-съвместим с:
✔️ Български език 11. клас
✔️ Час на класа от 5. до 12. клас включително

Ролеви игри с изкуствен интелект

В тази дейност учениците ще се научат как да съчетават собствените си творчески умения за писане с изкуствения интелект. Учениците ще бъдат запознати с програмата AI Dungeon и ще се научат как да създадат интересна история, развивайки разбиране за изкуствения интелект.

В края на урока учениците:
ще са приложили творческо писане, за да представят герой в ролева игра с изкуствен интелект;
ще са използвали изкуствен интелект заедно с AI Dungeon в създаването на интересна история.

Очаквани резултати: Създаване на по-увлекателна игра чрез творческо писане. Използване на изкуствен интелект и AI Dungeon за създаване на игра.

Практическо приложение: Да се осмисли понятието изкуствен интелект и неговото приложение в симулацията на реалистични човешки отговори. 

Частично съвместим с:
✔️ Биология и здравно образование ПП 12. клас

Подходящ след допълнителна адаптация:
✔️ Литература от 8. до 12. клас включително
✔️ Информационни технологии 10. клас 

„Проектът представя онзи пример, който е необходим на образователната ни система и на учителите в България за това как да развиваме онези умения у учениците, които ще са им необходими в реалната битка в живота за успешна реализация на попрището, което ще изберат.“ – Елена Вързилова – преподавател по български език и литература в Езикова гимназия „Иван Вазов”, гр. Пловдив

А през всички стъпки от процеса по въвеждане училищата може да разчитат от подкрепа и квалификация в лицето на Център за творческо обучение – официален партньор на Intel. 

Въвеждащата статия за STEM обучение с „Умения за иновации“ тук.

Следете актуалните статии за готовите уроци на програмата „Умения за иновации“ тук.

LEAVE A REPLY