„Умения за иновации” е STEM програма на Intel® с фокус върху трансформиране на начина, по който технологиите се използват в образованието. По програмата вече работят 10 български училища, 3 от които са подпомогнати от Intel  по програма за подкрепа за деца в неравностойно положение. Глобалната технологична компания предлага специално изготвени образователни ресурси, които помагат на учителите да приложат STEM и проектно базирано обучение с готови казуси, насоки, работни файлове и др.

Готовите уроци на Intel®, които са преведени и адаптирани за нашата учебна система, текущо са 21.

➜ Уроците за начален етап в детайл: https://classroomtech.bg/skills-for-innovation-elementary-school/
➜ Уроците за обучение в гимназиален етап: https://classroomtech.bg/skills-for-innovation-high-school/

Благодарение на експертния екип от български учители, уроците достигнаха до нашата образователна среда и бяха преведени и адаптирани. Така публичните и частните училища от всеки образователен етап могат да се възползват от вече развити актуални проблеми и практически задачи. Вече около 10 училища в страната използват ресурсите и се обучават по програмата „Умения за иновации“ и учат важни факти за околната среда, пандемиите, замърсяването на водите и много други. 

Как да започнем с обучението по програмата „Умения за иновации“ стъпка по стъпка – прочетете във въвеждащата статия.

Нека преговорим – готовите уроци включват: материали и насоки за учителя (стъпка по стъпка); материали и работни файлове за учениците; форма за оценка и/или обратна връзка; готова презентация; насоки за адаптация.

Прилагане на урок

С помощта на предоставените насоки и проведените обучения, уроците могат да се приложат спрямо изискванията на МОН. Те са интердисциплинарни, но имат клас и учебен предмет, с които са най-съвместими. Готовите уроци или елементи от тях могат да се прилагат и по много други предмети, но ще е нужна и допълнителна адаптация. 

Готови уроци за ученици от прогимназиален етап

А сега по същество – ето кои са 6-те урока от програмата „Умения за иновации“, подходящи за прогимназиален етап на образование:

Замърсяване на водите

Замърсяването на водата е основна опасност за околната среда за нациите по целия свят. В тази дейност учениците ще се запознаят с причините за замърсяването на водата и как то влияе отрицателно на обществото. По време на дейността обучаемите ще разберат откъде идва водата и как замърсяването се свързва с нея. След това учениците ще проектират и представят анимация, която демонстрира какво е замърсяването на водата и какво може да се бори с него.

Учениците ще могат:
➜ да дадат определение за замърсяването на водите и да посочат четирите основни причини, водещи до замърсяване;
➜ да опишат вредното въздействие на замърсяването;
➜ да използват Scratch, за да направят анимация по темата.

Очаквани резултати: Да се създаде кратка анимация с помощта на Scratch. Да се обясни ясно какви за причините за замърсяването на водите и как влияе то на околната среда. 

Практическо приложение: Учениците ще научат как да използват Scratch, за да визуализират голям обем сложна информация. 

Най-съвместим с:
✔️ Химия и опазване на околната среда 10. клас
✔️ Биология и здравно образование 10. клас
✔️ Физика и астрономия 10. клас 

Поглед към дивата природа

Тази дейност олицетворява проблема с бракониерството директно на ученическия екран. Тя цели учениците да разберат отрицателните ефекти от бракониерството на дивата природа и какво може да се направи, за да го предотвратяват. Те ще използват Python и Jupyter Notebook, за да разработят детектори за движение, които ще помогнат на рейнджърите да идентифицират бракониерските дейности в тяхна юрисдикция. Тази дейност съчетава важен съвременен проблем с жизнеспособни решения чрез технологията. 

Учениците ще могат да:
➜ идентифицират проблемите, които възникват от неестествения спад на популацията на дивата природа;
➜ оценят мащаба и въздействието на бракониерството на дивата природа;
➜ оптимизират ресурсите за предотвратяване на бракониерството, като използвате разпознаване на образи и компютърно зрение.

Очаквани резултати: Детектор за движение, създаден чрез Python и Jupyter Notebook. Изтъкване на връзката между екологията, биологичното разнообразие, опазването на видовете и стабилността на околната среда. 

Практическо приложение: Можем да използваме компютърното зрение, за да разпознаем модели, което би ни помогнало да подобрим дейността си. 

Най-съвместим с:
✔️ Информатика 8, 11. и 12. клас
✔️ Биология и здравно образование 10. клас
✔️ Биология и здравно образование, ПП 12. клас 

Разследване на горски пожари

През последните няколко десетилетия светът е свидетел на увеличаване на честотата и интензитета на горските пожари. Това увеличение може да бъде свързано с различни причини, вариращи от изменението на климата до човешки грешки. Учениците ще изследват науката зад химическата реакция на горене и понятията за енергия на активиране и верижна реакция. Учащите ще разгледат и пример от реалния живот в Индонезия, за да разпознаят модели в местата на горските пожари там. Чрез тази дейност те ще разберат по-добре как използваме GIS, за да придобием представа за причините за горските пожари и възможните начини за предотвратяването им.

В рамките на урока учениците:
➜ ще използват понятията горене и горски пожари;
➜ ще идентифицират пространствени модели на горски пожари, като използват  географската информационна система (GIS).

Очаквани резултати:  Разпознаване на модели на разпространение на горски пожари. Оценка на промените, дължащи се на човешка намеса, в тропиците,  които създават предпоставки за възникването на горски пожари.

Практическо приложение: Можем да използваме GIS, за да придобием представа за причините за възникване на горски пожари и за възможните начини те да бъдат  предотвратени.

Най-съвместим с:
✔️ Математика 10. клас
✔️ Химия и ОС 10. клас
✔️ География и икономика, ПП 11. клас

История на демокрацията и приложението й през вековете

Има ли световен упадък на демокрацията? В този урок учениците ще изследват историята и еволюцията на демокрациите, както и ще анализират данни, извлечени от резултатите от референдума за Европейския съюз в Обединеното кралство. С използването на Python и Jupyter Notebook те ще изследват и обработват данни от референдума за Европейския съюз. В допълнение, учениците ще приложат дизайнерско мислене и емпатия, за да получат представа за мотивацията на избирателите. Учениците също ще наблюдават как данните могат да се използват за подобряване на реакцията на политическите системи към нуждите на хората.

В края на урока учениците ще:
➜ демонстрират познания за развитието на демокрацията;
➜ подготвят анализ на данните от референдума за членство на Великобритания  в ЕС, като използват Python и Google Colab;
➜ отбележат как мотивацията на гласоподавателите може да се използва, за да се  подсили демокрацията.

Очаквани резултати: Създаване на подходящ за анализ набор от данни за референдума за ЕС. Достоверни изводи от резултатите в референдума.

Практическо приложение: Можем да използваме информацията, за да подобрим ефективността на политическата ни система и да откликнем на нуждите на хората.

Най-съвместим с:
✔️ История и цивилизация 9. клас
✔️ Информационни технологии 9. клас 

3D Ремонт

В тази дейност учениците ще придобият практически опит в проектирането и създаването на предмет от 3D принтер. Учениците ще преразгледат понятията за обръщащ ефект на сила и принципа на моментите. И двете концепции се прилагат от учениците, докато проектират физически прототипи. Накрая те ще използват софтуер за 3D моделиране, за да създават 3D модели като инструмент за ремонт на счупени части.

В края на урока учениците ще могат:
➜ да използват на практика ефектът на завъртане на сила;
➜ да си служат със софтуер за 3D моделиране;
➜ да използват 3D принтер, за да изработят и поправят счупени части. 

Очаквани резултати: Приложение на понятието „ефект на завъртане” и принципа на въртящия момент. Приложение на дигиталното проектиране за изработка на действителни макети. Използване на 3D принтер като пособие за успешно решаване на проблеми – за производство на резервни части или макети. 

Практическо приложение: 3D принтирането е съществен за индустрията процес, който намира много приложения – от бързо отпечатване на мостри (прототипи), до изработката на резервни части. 

Най-съвместим с:
✔️ Физика и астрономия, ПП 11. клас 

Частично съвместим с:
✔️ Математика 6. клас 

Разговори с роботи

В тази дейност учениците ще анализират различните типове структури на изреченията и ще използват обработката на естествен език (НЛП), за да създадат чатбот, способен да идентифицира структурите на изреченията. Като навлизат в механиката на конструиране на изречения и прилагането на НЛП, те ще могат да интегрират технологията в изучаването на езикови конструкции. В същото време ще открият как чатботовете в момента участват в автоматизирането на разговорите между потребители и системи.

В края на урока учениците ще могат да:
➜ приложат познанията си за функциите на чатботовете и за ОЕЕ, за да разработят чатбот;
➜ разпознават и измислят прости, сложни съчинени и сложни съставни изречения.

Очаквани резултати: Демонстриране на познания за прости, сложни съчинени и сложни съставни  изречения. Създаване на чатбот, който може да разпознава различните изречения. Разбиране на функциите на чатбота и оценка на употребата му като  инструмент за преподаване и учене на езици.

Практическо приложение: Можем да използваме чатботовете за търговски цели (напр.: обслужване на клиенти), медицинска диагностика и образование.

Най-съвместим с:
✔️ Български език 7. клас
✔️ Физика и астрономия (Роботика и сензорни системи), ПП 12. клас 

„Задължително трябва да се прилага в часовете в съвместни междупредметни проекти. По този начин учениците ще видят връзката и смисъла от конкретните знания, което ще повиши мотивацията им, а това може би е най-големия дефицит в училище. Това, което най-много ми харесва в уроците е, че дават възможност за развиване на гражданска отговорност и активност, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, комуникация и ред други.“ – Божидара Илиева – Преподавател по Информационни технологии в СУ „Любен Каравелов”, гр. Пловдив

А през всички стъпки от процеса по въвеждане училищата може да разчитат от подкрепа и квалификация в лицето на Център за творческо обучение – официален партньор на Intel. 

Въвеждащата статия за STEM обучение с „Умения за иновации“ тук.

Следете актуалните статии за готовите уроци на програмата „Умения за иновации“ тук.

LEAVE A REPLY