Темата за приобщаващото образование е широко обсъждана от училищни екипи, родители и социално ангажираната част от обществото. Подходът обикновено не е праволинеен и общовалиден за всички училища – затова диалогът между всички участници във взаимодействието е ключов. Когато има добър диалог между хората, които всеки ден са в класните стаи; които всеки ден подготвят бъдещите учители; хората, от които зависят образователните политики за приобщаващо образование и експертите в дигитални технологии и обученията на учители – нещата се случват много по-гладко. 

Споделянето на опит от успешни примери в България е важна стъпка към създаването на общност от училища, които се вдъхновяват взаимно. Проектите могат да се заимстват и да демонстрират стъпките за внедряване на иновация, като особено актуални в българската образователна среда са STEM учебните ресурси. Изграждането на STEM среда е предизвикателство, пред което е изправено всяко българско училище, а процесът на подготовка от страна на училищния екип е ключов за успеха на заложения проект. От друга страна, колкото и добре да се оборудва едно училище технологично, ако не се измени ъгълът на преподаване, няма гаранция за качествени образователни резултати.

Център за творческо обучение е една от утвърдените организациите в България, които подкрепят училищата при внедряването на иновативни подходи в преподаването и от гледна точка на приобщаващото образование. Един от първите проекти на Центъра в това направление стартира още от създаването му през 2008-2009 г. в партньорство с община Ихтиман в подкрепа на интеграцията на децата в училище. 

С годините се трупа опит, който екипът прилага в десетки подобни проекти, най-скорошният от които е от 2022 г. с три училища – в Русе, Вършец и Кюстендил, чийто ученици получават равен достъп до качествено образование, STEM ресурси и висококачествено оборудване, за да развиват STEM умения чрез програмата на Intel „Умения за иновации“. Екипът на Център за творческо обучение посочва, че именно предоставянето на всички нужни ресурси за всеки ученик, гласуването на доверие и подкрепата в усвояването на материала и създаването на проекти, създава у учениците увереността да постигнат целите си и да се приобщят. 

Дейностите в съвременното училище не трябва да се разделят на такива, които са подходящи за деца със специални образователни потребности или в непривилигировано положение, а да бъдат гъвкави спрямо индивидуалните нужди на всеки.

Добри практики в сферата на приобщаващото образование сподели едно от училищата-партньори на Център за творческо обучение – НУ “Алеко Константинов”, гр. Харманли.

Това малко начално училище често се сблъсква с подобни проблеми в своята общност. Те успяват да решат част от тези проблеми чрез внедряването по смислен начин на съвременни методи на обучение, технологии и ресурси. 

Опитът на училището споделят г-жа Снежана Захариева, директор и г-жа Мария Карабалиева, заместник-директор и учител по ИТ.

Как се справяте с предизвикателството за приобщаването на учениците?

Всеки един от колектива работи за приобщаване на децата в НУ “Алеко Константинов” с цялото си сърце и умения. 281 деца се обучават в нашето училище. 11% от тях са в неравностойно положение. 8 деца са със специални образователни потребности (СОП). В града има и бежански център и част от младежите там се обучават в училището ни. Макар че малък процент от тях остават в училище. Имаме и около 15 деца от уязвими групи, както и деца с поведенчески проблеми.

За да се справим с предизвикателствата на приобщаването на учениците в неравностойно положение, сме назначили психолог към училището, който подпомага всички тези деца, както и координатор за приобщаващо образование. А по проект “Подкрепа за приобщаващо образование” сме назначили помощник на учителя на децата със СОП, който води разговори с целия екип, обсъждат наболели проблеми и намират пътища за тяхното разрешаване.

Имаме логопед и ресурсен учител от Регионален център за подкрепа на личностното развитие. Но тъй като те работят по график, това време, което те прекарват в училище с тези деца, е крайно недостатъчно. Заради това и извън тази специализирана подкрепа във всеки един друг учебен час и време, което децата прекарват в училище, търсим различни форми, методи и пътища, за да бъдат подкрепени изцяло.

Какви трудности срещате?

Трудна и бавна е комуникацията с детските градини. Децата постъпват в първи клас с удостоверенията за завършена подготвителна група. В тези удостоверения се заявява, че детето постига изискванията да постъпи в първи клас. Има случаи обаче, в които когато детето постъпи в училище, виждаме трудности и индикираме проблеми в усвояването на знанията и уменията за учене. Тогава трябва да изминем отново целия път на процедурата за приобщаващо образование, което отнема време, енергия и най-вече забавя развитието на самото дете, защото то натрупва голям обем от пропуски.

Сблъскваме се с отказ от страна на родителите да приемат, че детето има обучителни затруднения, открити от екипа в училище, и не желаят да дадат своето съгласие с децата им да се работи индивидуално. Това ограничава свободата на учителите да вършат работата си по най-добрия начин. Търсим консенсус, за да може децата да получат възможно най-добро образование и да постигнат държавните образователни стандарти.

Какви са стъпките за приобщаващото образование?

От натрупания опит първа стъпка е адаптирането на учебното съдържание. То е част от дизайна на подкрепящата и приобщаващата среда. Целта е детето да се чувства значимо, учейки и работейки според своите възможности в часа, в заниманията по интереси, в проектни дейности и във всичко, което училището предлага. Груповата работа е от голямо значение за децата в риск.

По-нататък се обръщаме към още иновативни програми и подходи – в момента кандидатстваме за иновативно училище, искаме да въведем и обучение по роботика с комплектите нa LEGO Education. Тествали сме подобни дейности с децата в рамките на заниманията по интереси и видяхме не само интерес, а и напредък и желание на още деца да се включат в проектната дейност. Обучаваме паралелки и по модела 1:1, който се основава на проектно базирано обучение. Център за творческо обучение ни подпомага в тези проекти чрез методология, като предоставя оборудването, обучения за учителите и много полезни съвети.

Екипът на училището е най-важен. Трябва той да гледа в една посока и да има обща цел – да бъде създадено по-съвременно и привлекателно образование. При планирането на учебното съдържание се стараем да има дейности, които децата няма как да провеждат по домовете си, за да идват с желание на училище. Създаваме интердисциплинарни проекти и си стимулира създаването на междупредметни връзки. 

Екипът за личностно развитие в училището подава информация към екипа, който създава STEM учебно съдържание за интересите на учениците и те измислят уроци, които да бъдат адаптирани за целия клас.

 

Можете ли да дадете примери за такива задачи и уроци?

Един пример е задачата: “Намери домашната си и я реши”. Учениците сканират QR код, който генерира заданието за домашна работа. Може да се съчетае с инструкция за физически скрито задание, например в класната стая или училищния двор. Учителят излиза от ролята на преподавател и влиза в ролята на координатор – той само насочва учениците.

Друг пример е урокът “Геометрични фигури” – да построим картонено село. Провежда се с ученици от втори клас. Сред тях има 5 деца от 20, които са в неравностойно положение. Тези 5 странят от групата и останалите не искат да ги включват в заниманията си. Има случаи, в които дори се проявява агресия. Класният ръководител насочи енергията към развитието на добродетелите и приобщаването на тези деца. Цяла година темата на проектите и груповите занимания в този клас е добротата. Проект “Дървото на добротата”, участие в конкурси, игри в часовете по физическо възпитание, в които децата се хващат за ръце, за да се почувстват като един екип. Има съдействие и от страна на училищния психолог.

Идеята за урока е вдъхновена от разговор с децата колко е спокоен животът на село. Те разказаха за топлото посрещане на всички там, как всички си помагат, произвеждат продукти и си ги разменят. Решихме да построим село, в което всички съседи си помагат и се обичат. 

Как подхождате към родителите на децата в неравностойно положение?

Най-голямото предизвикателство е работата с родителите и учителят да ги убеди, че децата със СОП не са заплаха за техните деца. Предизвикателство е да се покаже на класа, че тези деца имат много качества и умения. Как се преодолява – с множество съвместни дейности с родители, ежедневни разговори, срещи.

Родителите организират изнесени уроци, търсят и изпращат образователни игри и материали, организираха рождения ден на едно от децата, което няма възможност да го отпразнува заедно с децата от класа, събират се извън училище. 

Търпението и постоянството на класния ръководител дават резултат и учениците се адаптират много добре. Предизвикателствата ни подтикнаха да подходим творчески.

 

А отразява ли се това на темпото на учене? 

Работата протича с по-бавни темпове – има много напреднали, но и много изоставащи деца. За учителя е предизвикателство да обърне внимание на всички. Да следи как се справят при работа в групи и с Chromebook устройства. Моделът позволява работа с различно темпо и ниво на сложност, когато някое дете се затруднява, както и да се дават разнообразни допълнителни материали. Работата в отбори допринася за по-ефективното учене и намаляване на разликите в нивото чрез междуличностна подкрепа.

При работа в екип учениците, които се справят добре, се чувстват значими и горди, че помагат на своите съученици – те самите влизат в ролята на ментори, учат се едни от други. Работят на групи и след това презентират своите резултати. Развиват уменията си да представят своята работа, проекти и постижения. След това е важно и да анализираме преминалите уроци – какво е постигнато, как можем да надградим.

Какво ще кажете в заключение?

Педагогическата гилдия при НУ “Алеко Константинов”, град Харманли, с душа и сърце подпомага не само даровитите деца, които постигат образователните стандарти в училище, но и тези, които са в неравностойно положение. Всички те придобиват увереност в собствените си знания и умения и се чувстват значими и част от общността. С професионализъм търсим индивидуализма във всяко дете, за да го развием и надградим, показвайки им пътя към знанието. Предизвикателствата на новото време и широкото навлизане на технологиите в учебния процес поставиха образованието в ново измерение. Ние сме подготвени да приемем предизвикателствата на новото време! Готови сме да станем първото STEM училище в град Харманли.

Повече информация за училището в Харманли разгледайте във Фейсбук. Всички дейности на Център за творческо обучение с българските училища следете във Фейсбук страницата.

LEAVE A REPLY