Център за творческо обучение започна работа по нов проект, който отправя поглед към педагогическите дигитални компетентности на учителите като ключов елемент за дигиталната трансформация на образователните организации.

Проектът D-PAIDEIA има за цел да анализира и осмисли уроците, научени по време на пандемията, и да използва най-ценния опит, натрупан от дистанционното обучение за постигане на качествена промяна в образованието.

Технологичната образователна трансформация е основен фокус на Център за творческо обучение, като екипът, съвместно с образователни експерти, е автор на редица изследвания за интегрирането на облачна платформа в училище, работата по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) и програмата за STEM “Умения за иновации” на технологичния гигант Intel. Център за творческо обучение участва и в множество международни проекти, чрез които се запознава с успешни образователни модели и процеси, които адаптира и прилага спрямо българската култура и образователни нужди.

Като първи дейности в проекта D-PAIDEIA партньорите разглеждат „Европейската рамка за дигитални компетентности на преподавателите“ (DigCompEdu), за да оценят нейната актуалност и да предложат нови елементи към описаните в нея 22 професионални компетентности в шест области.

DigCompEdu е научно обоснован документ, описващ какво означава преподавателите да бъдат цифрово компетентни. Той предоставя обща референтна рамка в подкрепа на развитието на специфични за педагозите дигитални компетентности. Рамката е насочена към преподаватели на всички нива в образованието – от ранна детска възраст до висше образование и образование за възрастни, включително общо и професионално образование и обучение, специални образователни потребности, неформално учене.

Екип от Университета на Флоренция направи задълбочен преглед на научната литература по темата, който взема предвид алтернативни изследвания в областта на педагогическите дигитални компетентности. Най-съществената сфера, която не е представена в европейската рамка DigCompEdu е тази на социалните и емоционални компетентности в контекста и във връзка с използването на образователните технологии.

Темата за социалното и емоционалното образование (СЕО) е все още нова за България, където липсва целенасочена работа за формиране на социални и емоционални компетентности в образователната програма. На голяма международна конференция в Пловдив през ноември миналата година, проведена в контекста на проекта „Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности“ (SEEVAL), Център за творческо обучение представи много аспекти на връзката между СЕО и дигиталните технологии в образованието.

Следващите стъпки в проекта D-PAIDEIA включват публични консултации на предложенията за промени в Европейската рамка за дигитални компетентности на преподавателите, както и международни консултации в Европейските страни, които не са представени в проекта.

Следете за информация сайта на Център за творческо обучение и профила на Центъра във Фейсбук.

В портфолиото на Центъра са повече от 20 квалификационни програми, ориентирани към развиване на педагогическите и дигитални компетентности на учителите. В основата стои създаването на образователни проекти, даващи на учениците активна роля и позволяващи им да развиват умения, които ще са им необходими за професиите на бъдещето. През месец юни 2023 г. има 9 отворени групи за обучения на различни теми, в които все още има свободни места за записване – част от тях са програмите за Google сертифициран обучител,, Организация на учебния процес по модела 1 към 1, Монтесори и креативни технологии – STEAM за приобщаващо образование, Умения за презентиране, Медийна грамотност в сферата на образованието и други. Прочетете повече за програмите и се регистрирайте тук: https://cct.bg/trainings/.

LEAVE A REPLY