Емилия Йорданова, главен учител в ОДЗ №49 „Радост“, гр. София, споделя специално за CLASSROOMTECH.BG:

“Модерните понятия „иновация“ и „интерактивност“ навлязоха в нашия живот постепенно, но вече със сигурност може да се твърди, че са стандарт за ефективно и ефикасно воден образователно-възпитателен процес.

Все повече учители влизат в отбора на използващите редовно в своята работа ИКТ. Практическите ползи за деца и педагози са много и се виждат най-ясно тогава, когато възпитаниците ни стават успешни и мотивирани ученици, с любознателен и творчески подход към околния свят. За учителите ИКТ създадоха невероятната възможност да творят свои ресурси, като се опират на своя опит и обогатяват компетентностите си чрез активно общуване и обмен с колеги не само в България, но и по цял свят. Интерактивност, или как да стимулираме детската любознателност и креативност. Кои задачи и цели си поставихме и как ги изпълнихме.”

Интерактивността е ключ за привличане на детското любопитство и основен инструмент за подтикване на децата да проучват света, който ги заобикаля, като търсят и проверяват хипотези, експериментират и правят изводи. Така те израстват не само интелектуално, обогатявайки своята осведоменост за света и средствата за неговото опознаване и преобразуване, но и социално и емоционално, защото в този процес те изявяват себе си като личности, активно комуникират и търсят своето най-добро „аз“, проверяват къде стоят в детското мини-общество, самоанализират се и проверяват нови възможности за самоизява. Активната рефлексия, породена от спонтанната и естествена детска активност и протичаща по време на целия процес на интеракция, развива детето по начин, заложен в собствената му природа – ненатрапчиво, непреднамерено, неподозирано, и в същото време активно и дълбоко аналитично и самокритично. Такава рефлексия възниква индивидуално и интуитивно във всяко дете (във всеки познавателен субект). Този гениален, природно заложен, вътрешно присъщ процес на самоусъвършенстване чрез интеракция, самонаблюдение и творчество протича:  а) вътрешно – чрез пораждане на нови идеи и аналитичното им апробиране – мисловно творчество; б) външно – чрез апробирането на новите идеи на практика чрез експериментиране в реалния свят на формата.

И всичко това се случва най-активно и най-ефективно в играта – като най-спонтанна и естествена форма на самонаучаване чрез действане. В играта детето е актьор и зрител, учещ и обучаващ  едновременно. В играта то открива всички прояви и отношения в света. Чрез играта то опознава своите заложби и изявява истинските си способности. В играта то надскача себе си. Това е неговата тръпка – неговото „аха“- преживяване, което ангажира всичките му сетива и отключва скритите му ресурси за развитие и включване в социума. Изхождайки от това разбиране на играта, учителят открива в нея своето истинско амплоа, използвайки я като творческа лаборатория за проява на педагогически талант и емоционална и интелектуална отзивчивост към детето

  • в отговор на детската изобретателност и спонтаност, породени от търсенето и намирането на оригиналните хрумки и спонтанните нацелвания, на откриването на своите отговори за света, на изграждането на своята активна позиция и място в него;
  • в търсене на нови похвати и ресурси, в осмисляне на чутото, видяното и разбраното за детето като търсач и творец, за себе си – като учител и партньор и за характеристиките и спецификите на естествения процес на познание и социализация, заложен в нас априори.

 

С такава идея създадохме Методическо обединение „Математика и логика“. То възникна като отговор на нашето желание да обединим своите идеи и търсения в областта на математическата и логическа игра. В търсене на своите параметри за действие осъзнахме, че всъщност обхващаме всичко – целият спектър на детското познание, доколкото математическата и логическа игра е навсякъде – във всяка област на човешка дейност. Ние се опираме на всички обекти от заобикалящия ни свят, за да докажем математическите и логически концепции. В своята игра децата също не сегментират света – те гледат на него като на едно цяло – не играят само социални, само природни или само конструктивно-технически игри – играят тематично и анблок. Тяхната интеракция (включеност на всички сетива) е спонтанна и търсенето на нови форми и роли – също. Следователно, нашата работа се състои в това да им предоставим поле за изява, в което да ги предизвикаме към търсене, експериментиране и откривателство. Така и направихме. Матрицата, около която изградихме своята дейност декларирахме така:

Главни цели:

  1. Приложение на интерактивни методи в обучението по различните образователни направления.
  2. Активно включване на ИКТ-средства за оптимизиране на образователно-възпитателния процес в детската градина.

Задачи:

  1. Осмисляне на образователното съдържание през призмата на съвременните образователни и технологични възможности за неговото представяне.
  2. Опознаване на възможностите, които ИКТ дават на учители и деца за постигане на по-ефективен и интересен образователно-възпитателен процес.
  3. Използване на ИКТ за разгръщане на пълноценен образователно-възпитателен процес, ориентиран към детето и неговото ангажиране в собствения му откривателски процес на познание, развитие и творчество.

Още в началото на своята работа си поставихме следната уговорка (самоподразбираща се според нас) – интерктивност не означава само и единствено използване на ИКТ-средства. Нужно е да излезем от технократичната парадигма, че интеракция значи задължително включване на мултимедия, като в същото време търсим всички налични възможности за нейното ефикасно и ефективно включване там, където тя би била най-полезна за децата.

Нашите най-големи попадения за постигане на целите на обединението личат в интерактивните ни състезания. На страницата „Продукции“ на сайта на нашата колегия водим дневник на ежегодно провежданите ни интерактивни състезания: http://joy7x7.weebly.com/105510881086107610911082109410801080.html.

Подборът на участниците в представителните отбори се провежда в групите, във вид на вътрешно състезание, след което цялата група решава кои деца ще я представляват на голямото интерактивно състезание.

Учителите от методическото обединение подготвят, организират и провеждат състезанието, като един от учителите на третите групи се избора за негов водещ. Ролята на водещия обикновено се поема от човек, който може умело да комуникира с децата, да координира и проследява протичането на игрите, да общува с публиката и т.н.

Всички наши интерактивни състезания по традиция завършват с равен резултат за играчите от двата отбора, защото и двата отбора се справят отлично с всички игрово-познавателни задачи. При провеждането на състезанието залагаме на екипността и добрия спортсменски дух на добронамереност и насърчаване за успех на всички участници. Отделните игри така са замислени, че екипното действие и партниране е залог за успешно и бързо справяне със задачата. Децата намират интерактивното състезание за предизвикателно и забавно. То за тях е важно мерило за зрялост – интелектуално и социално.

За учителите интерактивното състезание е мястото и времето, в което показват придобитите знания и умения от работата в практикумите, провеждани през годината от методическото обединение, своята нараснала педагогическа компетентност и социални умения. Но най-вече, за всички нас – деца и възрастни – това е една голяма, интересна, предизвикателна игра. Игра, в която всички ние сме и актьори, и зрители, и ученици, и учители. Защото всички ние се учим заедно на голямата интерактивна социална игра – животът.

За нас, в ОДЗ №49 „Радост“, интригуващото навлизане в света на новите технологии за деца започна с помощта на Центъра за творческо обучение. Благодарение на Илиян Узунов, Иглика Ангелова, а след това и на Благо Папагалски и невероятно отзивчивия и оперативен екип на центъра, ние вече 5-та година играем и се учим интерактивно. Всичко започна със закупуването на една интерактивна дъска eBeam на Luidia, един проектор BenQ и лаптоп. Изкарахме курс на обучение за работа с интерактивна бяла дъска с Иглика Ангелова, която по нейния неподражаем, непринуден и интригуващ начин обясни какво можем и какво да търсим – урок от практик за практици. Да не забравя и невероятния ентусиазъм, с който колегите пожелаха да се научат да работят с техниката и да я включват оптимално в работата си. Направихме си график за ползване и… започнахме. Най-активните ползватели на техниката се групирахме в Методическо обединение „Математика и логика“, което си постави доста амбициозни цели и се опитва да ги постига на max и до сега. От тази година имаме вече напълно оборудван Интерактивен кабинет, отново с помощта на Центъра за творческо обучение. И един пресен случай, който ми напомня да благодаря на хората от центъра за тяхното умение не просто да търсят клиенти, а да създават работещи модели за дейност. Няколко дни преди тазгодишното състезание имахме малък проблем с техниката (нещо, с което всеки работещ с ИКТ няма как да не се сблъска в работата си). Обадихме се на Благо Папагалски, който дистанционно успя да го оправи за има-няма 10 минути. Благодарим ти от наше име и от името на децата, които с такова вълнение очакваха това състезание!

За нашата дейност може да научите от доклада, с който участвахме в конкурса за присъждане на научната награда на Димитър Кръстев Димитров – Мастера през 2015 г., както и от материалите, публикувани на сайта на колугията.

*Всички снимки са предоставени от ОДЗ №49 “Радост”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here